Search
× Search
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข่าวทั่วไป

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักคอมพิวเตอร์...
“ด้วยรักจากใจพวกเราชาวคอมพิวเตอร์” ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ข่าวกิจกรรม

“ด้วยรักจากใจพวกเราชาวคอมพิวเตอร์” ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ โดย รศ. ดร.วุฒิพล...
SWU x HUAWEI Global Education Demo Site ข่าวทั่วไป

SWU x HUAWEI Global Education Demo Site

สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกลุ่ม Huawei เป็นผู้นำในการรวบรวมข้อมูลจากองค์กรด้านการศึกษาที่ประกอบด้วย Director,...

No content

A problem occurred while loading content.

Work from Home

รวบรวมเครื่องมือสำหรับทำงาน หรือการเรียนการสอนจากที่บ้าน เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างราบรื่น และต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์ของ COVID-19

ดูรายละเอียด

image

บริการแนะนำ

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านไอซีทีให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป
image
SWU Account

ระบบบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัย

image
GAFE

Google Workspace for Education ภายใต้โดเมน @g.swu.ac.th

image
Office 365

Office 365 ภายใต้โดเมน @m.swu.ac.th

image
Zoom Video Conference

ซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์

image
SWU VPN

เครือข่ายส่วนตัวเสมือนภายใน

image
WiSE

ระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi

image
Room Reservation System

ระบบจองห้องออนไลน์

image
SWUCC Helpdesk

บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และการใช้งานบริการต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์

image
FIX YOUR PC Online Service

ระบบขอรับบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงออนไลน์

บริการทั้งหมด

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top