ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU e-MOU Portal)
กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU e-MOU Portal)

กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU e-MOU Portal)

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU e-MOU Portal) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

อบรมการใช้งานและทดสอบระบบบริหารจัดการหอพักออนไลน์ (Dorm App) ให้กับบุคลากรศูนย์บริหารกิจการหอพัก
อบรมการใช้งานและทดสอบระบบบริหารจัดการหอพักออนไลน์ (Dorm App) ให้กับบุคลากรศูนย์บริหารกิจการหอพัก

อบรมการใช้งานและทดสอบระบบบริหารจัดการหอพักออนไลน์ (Dorm App) ให้กับบุคลากรศูนย์บริหารกิจการหอพัก

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรฝ่ายระบบสารสนเทศร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและทดสอบระบบบริหารจัดการหอพักออนไลน์ (Dorm App) ให้กับบุคลากรศูนย์บริหารกิจการหอพัก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้แอปพลิเคชั่น “SWU Mobile”
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้แอปพลิเคชั่น “SWU Mobile”

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้แอปพลิเคชั่น “SWU Mobile”

คณะผู้บริหารและบุคลากรจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 13 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้แอปพลิเคชั่น “SWU Mobile”  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 และหอนิทรรศการ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตรปฏิทินกิจกรรม


เอกสารเผยแพร่

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2561
สำนักคอมพิวเตอร์
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว พ.ศ.2560-2563