Search
× Search

บริการแนะนำ

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านไอซีที
image
SWU Account

ระบบบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัย

image
SWUCC Helpdesk

บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และการใช้งานบริการต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์

image
SWU VPN

เครือข่ายส่วนตัวเสมือนภายใน

image
image

Hybrid Work & Learning

การผสมผสานการทำงาน การเรียนรู้ในห้องเรียนแบบปกติ ควบคู่กับการทำงาน การเรียนรู้แบบออนไลน์

ดูรายละเอียด

image
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข่าวทั่วไป

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักคอมพิวเตอร์...
“ด้วยรักจากใจพวกเราชาวคอมพิวเตอร์” ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ข่าวกิจกรรม

“ด้วยรักจากใจพวกเราชาวคอมพิวเตอร์” ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ โดย รศ. ดร.วุฒิพล...
SWU x HUAWEI Global Education Demo Site ข่าวทั่วไป

SWU x HUAWEI Global Education Demo Site

สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกลุ่ม Huawei เป็นผู้นำในการรวบรวมข้อมูลจากองค์กรด้านการศึกษาที่ประกอบด้วย Director,...
HUAWEI CONNECT 2022 ข่าวทั่วไป

HUAWEI CONNECT 2022

HUAWEI CONNECT 2022 งานมหกรรมประจำปีระดับโลกด้านเทคโนโลยีไอซีที ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด...
123456
image
image
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top