Search
× Search
image
บริการของสำนักฯ

ให้คำปรึกษา ปัญหา บริการต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ (SWUCC Helpdesk)

บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ระบบสารสนเทศ การเรียนการสอนออนไลน์ การจัดประชุมออนไลน์ และการใช้งานบริการต่าง ๆ ทั้งจากที่บ้าน และภายในมหาวิทยาลัย

m.me/SWUComputerCenter

คลิกเข้าสู่ Facebook Messenger

ช่องทางขอรับบริการ

สามารถเลือกช่องทางรับบริการได้ดังนี้

 • โทรภายใน 15045 สำหรับประสานมิตร และ 21124 สำหรับองครักษ์
 • อีเมล helpdesk@g.swu.ac.th
 • Facebook Messenger m.me/SWUComputerCenter
 • แจ้งผ่านระบบออนไลน์ http://ccapp.swu.ac.th/ticket/
 • ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ประสานมิตร
 • ชั้น 3 ห้อง 303 อาคารเรียนรวม องครักษ์
 • LINE Official Account (เร็วๆนี้)

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายปฎิบัติการและบริการ ประสานมิตร
  ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5000 ต่อ 15045
 • ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
  ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โทร 0 2649 5000 ต่อ 21124
 • ทางอีเมล helpdesk@g.swu.ac.th
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top