Search
× Search
image
วิจัยและความรู้

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ มุ่งให้องค์กรนั้นเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในองค์กร ทำให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเริ่มจากให้มีการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถนำไปใช้และเมื่อมีการใช้งานสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการองค์ความรู้ เพื่อมาใช้ในการพัฒนางาน โดยมีการกำหนดระดับขั้นการจัดการความรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับบุคคล (Personal KM)
หมายถึง บุคลากรภายในองค์กรมีความตระหนักด้านการจัดการความรู้ และสามารถจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตนเองได้ โดยมีการจัดทำคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามสายงานอย่างครบถ้วน

ระดับฝ่าย (Department, Project, Team KM)
หมายถึง บุคลากรภายในฝ่ายมีการจัดการองค์ความรู้และสามารถให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในฝ่ายปฏิบัติร่วมกันได้

ระดับองค์กร (Organization-wide KM)
หมายถึง บุคลากรภายในองค์กรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสายงานและนำมาประยุกต์ได้

ระดับองค์กรภายนอก (Inter-Organization KM)
หมายถึง องค์กรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายนอก

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

องค์กรที่มีการจัดการความรู้อย่างมีระบบเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

สร้างและจัดการองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการแบ่งปันให้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

km.cc.swu.ac.th

คลิก เข้าสู่แหล่งบริหารจัดการความรู้ออนไลน์ สำนักคอมพิวเตอร์
(Knowledge Management)

แผนจัดการความรู้

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565
แผนการดำเนินงาน การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551 - 2560
แผนการดำเนินงาน การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
แผนการดำเนินงาน การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2549

รายงานผลการดำเนินงาน

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน จัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน จัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินงาน จัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top