Search
× Search
image
แบบฟอร์มขอรับบริการ

แบบฟอร์มขอรับบริการ

แบบฟอร์มขอรับบริการด้านไอทีของสำนักคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนขอรับบริการผ่านแบบฟอร์มฯ

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้ที่ https://eform.swu.ac.th/ ในหมวด บริการไอที
  2. ศึกษา และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชา
  3. ส่งแบบฟอร์มฯ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban.swu.ac.th) 
  4. สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการ และแจ้งผลผ่านอีเมลหรือเบอร์ภายในที่ระบุในแบบฟอร์มฯ

หมายเหตุ  เริ่มส่งผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

 TitleDescriptionCategoryModified Date Clicks
CC-CN-02แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตNetwork11/24/2021Download1873
CC-CN-03แบบฟอร์มขอใช้งานกลุ่มเมล (Group mail)Email11/24/2021Download903
CC-CN-04แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการใช้งานกลุ่มเมล (Group mail)Email11/24/2021Download763
CC-CN-05แบบฟอร์มขอ IP Address สำหรับอุปกรณ์ไอทีNetwork11/24/2021Download918
CC-CN-06แบบฟอร์มขอ IP Address สำหรับเครื่อง ServerNetwork11/24/2021Download556
CC-ITED-01แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์Web Hosting11/8/2023Download139
CC-ITED-02แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลเว็บไซต์Web Hosting 11/24/2021Download462
CC-ITED-04แบบฟอร์มขอเพิ่มพื้นที่บนเว็บไซต์Web Hosting11/24/2021Download464
CC-ITED-05แบบฟอร์มขอสิทธิ์ผู้ดูแลกรอบการประชุมของส่วนงานบนระบบ e-Meetinge-Meeting11/24/2021Download459
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top