Search
× Search
image
โครงการและกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจด้านบริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ในแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักที่ 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) เป้าประสงค์ สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน และร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย

image

ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะความชำนาญให้เแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชน และสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่น จังหวัดนครนายก และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชน และสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่น จังหวัดนครนายก และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำความรู้ และทักษะด้านไอซีทีเฉพาะด้าน มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน

รายงานผลการดำเนินงาน

เอกสาร ปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2 2563
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) 2562
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3
2561
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2
2560
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน
2559
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top