Search
× Search
image
การบริหารคุณภาพ

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบสมรรถนะของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ โดยการวิเเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบสภาวะที่แท้จริง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องและมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลตามที่สำนักคอมพิวเตอร์และมหาวิทยาลัยที่ต้องการ โดยนำแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะเป็นเครื่องมือแปลงแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อสามารถบ่งชี้ความสำเร็จ ความล้มเหลว และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร

มุ่งพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ด้วยคุณธรรม

พันธกิจการพัฒนาบุคลากร

  1. พัฒนาบุคลากร สมรรถนะและคุณภาพการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์
  2. เสริมสร้างบุคลากรให้ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงานและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
  3. สนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง


แผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) สำนักคอมพิวเตอร์
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ สานักคอมพิวเตอร์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559


แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เอกสารขออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรมแบบเดี่ยว ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรม_มีค่าใช้จ่าย image
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรม _ไม่มีค่าใช้จ่าย
เอกสารขออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรมแบบหมู่คณะ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรม_มีค่าใช้จ่าย
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรม_ไม่มีค่าใช้จ่าย


แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง

เอกสาร ดาวน์โหลด
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top