Search
× Search
image
เกี่ยวกับสำนักคอมพิวเตอร์

จรรยาบรรณบุคลากร มศว

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริการงานบุคคลว่าด้วยจรรยาบรรณให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดี ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นที่ยอมรับยกย่องจากบุคคลทั่วไป จึงได้ออกข้อบังคับโดยมีรายละเอียดสำคัญที่บุคลากรควรรับทราบตามหัวข้อ ดังนี้

จรรยาบรรณทั่วไป

 1. ยึดมั่น ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
 4. ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การปฏิบัติตามมาตรการใดๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลได้มีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลอื่น ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม
 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 6. ไม่ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองครองธรรมต่อผู้อื่น
 7. ยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

จรรยาบรรณวิชาชีพ

บุคลากรต้องไม่ใช้วิชาชีพเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนหรือผู้อื่น ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไว้ บุคลากรต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ได้ถูกกำหนดไว้นั้นด้วย

จรรยาบรรณต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ

 1. ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของผู้เรียนและผู้รับบริการ
 2. ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนต่อผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถ
 3. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ
 4. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ อันได้มาเนื่องจากการปฏิบัติงานของตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือเป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาต
 5. ไม่ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้เรียนซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมถึงไม่แสดงท่าทีที่ส่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางกายหรือทางวาจา

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

 1. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 2. ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรม
 3. ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งละเว้นการใช้กิริยา ก้าวร้าว ส่อเสียด หยาบคาย ไม่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงงานของผู้อื่นโดยมิชอบ
 4. ไม่กระทำหรือแสดงท่าทีที่ส่อถึงล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางกายหรือทางวาจา
จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติหน้าที่ ต่อส่วนงาน และต่อมหาวิทยาลัย

 1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ อุทิศตนเพื่อมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคุณภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
 4. ตรงต่อเวลา ใช้เวลาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
 5. ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
 6. ใช้ทรัพย์สินของส่วนงานและของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
 7. รักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
 8. ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
จรรยาบรรณต่อประชาชนและต่อสังคม

 1. ประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป
 2. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีของสังคม
 3. ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้ที่มาติดต่อการงานหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่การงานนั้น หากปรากฏในภายหลังว่ามีการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หา ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วตามวิสัยและพฤติการณ์ในขณะนั้น เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป
จรรยาบรรณของผู้บริหาร

 1. ยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
 2. รักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ยึดมั่นในความเป็นธรรม
 3. คุ้มครองความมีเสรีภาพทางวิชาการควบคู่กับความรับผิดชอบบุคลากร
 4. สนับสนุนความเสมอภาคในทางการศึกษาของประชาชน
 5. สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบุคลากรและผู้เรียน
 6. ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำผิดจรรยาบรรณหรือการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร ดาวน์โหลด
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top