Search
× Search
image
เกี่ยวกับสำนักคอมพิวเตอร์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี หรือ Annual Report ของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการพัฒนาหน่วยงานในปีต่อไป เป็นประจำทุกปีต่อสาธารณะ


Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top