Search
× Search
image
การบริหารคุณภาพ

รักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของประชาคม มศว จึงริเริ่มพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2565 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization) ประเด็นที่ 5 มหาวิทยาลัยยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Green University) สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของชาติเน้นหนักการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการส่งเสริมด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้กำหนดมาตรการ แผนงาน นโยบาย และจัดทำแผนกลยุทธ์รักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 – 2567 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม โดยช่วยกันประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงาน
  2. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในทุกรูปแบบของสำนักคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในการช่วยกันรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
  4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน 
คณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดให้จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
- ประสานมิตร ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
- องครักษ์ ณ ห้องประชุมทางไกล อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ผ่านระบบ Video Conference
เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีวินัย มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี ในการนำกระบวนการ 5ส มาช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานโดยกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แผนกลยุทธ์รักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานฯ 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “ก้าวสู่สำนักงานสีเขียว Green Office”
เพื่อให้บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 2 “5ส Big Cleaning Day”
เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ มีวินัย มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี สามารถสร้างนิสัยในการนำกระบวนการ 5ส มาช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความเรียบร้อย มีความสะดวก ปลอดภัย สวยงาม มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
Accordion number 3 content.Aliquam vitae convallis neque. Aliquam sed dolor lacus. Donec non tortor nulla. Suspendisse sapien sapien, varius et congue at, pellentesque sit amet erat. Cras vestibulum pretium elementum. Etiam sit amet tortor laoreet, pulvinar tortor in, porttitor risus. Etiam egestas lectus tincidunt condimentum tempus.


Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top