Search
× Search
image
เกี่ยวกับสำนักคอมพิวเตอร์

ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนงาน

image

ด้วยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทางของสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้ส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน เพื่อเชื่อมโยงไปยังแผนป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย และให้ส่วนงานมีความคุ้นเคย สามารถวางแผนงานในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง รวมถึงการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงานภาครัฐ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงานของสำนักคอมพิวเตอร์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ “สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ” 

สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดเเนวปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ไม่รับของรับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งทางตรงเเละทางอ้อม
2. ไม่เเสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญเเละของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เอกสาร

ปีงบประมาณ 2567
เอกสาร
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักคอมพิวเตอร์

ผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักคอมพิวเตอร์ รอบ 6 เดือนแรก

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในด้านการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของส่วนงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ปีงบประมาณ 2566
เอกสาร
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (เพิ่มเติม)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักคอมพิวเตอร์

ผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักคอมพิวเตอร์ รอบ 6 เดือนแรก

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top