Search
× Search
image
นโยบาย

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

  1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบมหาวิทยาลัย (ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม กางเกงขาสั้น)
  2. แสดงบัตรนิสิต, บัตรประชาชน หรือบัตรที่แสดงรูปถ่ายในการขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นมาเข้ารับบริการ)
  3. ห้ามนำอาหาร ขนม ของคบเคี้ยว และเครื่องดื่มเข้าไปในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  4. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  5. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ
  6. กรณีผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น สำนักคอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามบทลงโทษที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด

ปรับปรุงข้อความล่าสุด วันที่ 22 ก.ค. 63

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top