Search
× Search
image
วิจัยและความรู้

วิจัยและนวัตกรรม

จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล จึงทำให้แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดให้มีประเด็นยุทธศาสตร์เรื่องการวิจัย เป็น 1 ในประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงสำนักคอมพิวเตอร์ยังได้กำหนดสนับสนุนงานวิจัยและงานอื่น ๆ เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานอีกด้วย

สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานที่จะทำให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

โดยตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ได้กำหนดโครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์
 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ

เป้าหมาย

 1. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 1 กิจกรรม
 2. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ 1 โครงการวิจัย
การดำเนินงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ สามารถดูประกาศ และหลักเกณฑ์ได้จากเอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการของบประมาณเงินรายได้
image

ขั้นตอน

การดำเนินการโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีขั้นตอน ดังนี้

 1. ประกาศทุนวิจัย
 2. กรอกแบบฟอร์มขอทุนวิจัย
 3. ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
 4. กรรมการพิจารณาโครงการวิจัย
 5. เสนอสำนักคอมพิวเตอร์พิจารณา
 6. ทำสัญญา
 7. ส่งคืนสัญญาวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
 8. เบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 9. รายงานผลการทำวิจัย
 10. ส่งรายงานวิจัย
 11. เสนอรายงานวิจัย และอนุมัติการเบิกเงิน
 12. เบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัย มีดังนี้

การขออนุมัติโครงการวิจัย

 • SWURI-R-04 (ข้อมูลส่วนบุคคล)
 • SWURI-R-07 (แบบเสนอโครงการวิจัย R2R)
 • SWURI-R-20 (สัญญาทุนวิจัย)
 • SWURI-R-22 (รายละเอียดงบประมาณการวิจัย)

การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 6 เดือน

 • SWURI-R-14 (แบบรายงานความก้าวหน้า)

การส่งผลการดำเนินงานโครงการวิจัย (ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)

 • SWURI-R-12 (แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน)
 • SWURI-R-22 (รายละเอียดงบประมาณการวิจัย)

การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย

 • SWURI-R-12 (แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน)
 • SWURI-R-14 (แบบรายงานความก้าวหน้า)
 • SWURI-R-22 (รายละเอียดงบประมาณการวิจัย)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top