Search
× Search
image
บริการของสำนักฯ

บัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายบัวศรี (Buasri ID)

บัญชีสำหรับผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เครือข่ายบัวศรี) เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ เช่น SUPREME2019, SWU Mail, VPN เป็นต้น และใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยต้องแสดงตัวตนผ่านระบบ I-Pass ก่อน

บัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายบัวศรี (Buasri ID) มีจำนวน 11 หลัก ประกอบด้วย

 • หลัก 1-2 คือตัวอักษรย่อคณะ
 • หลัก 3-5 คือตัวเลขลำดับที่ 1-3 ของเลขประจำตัวนิสิต
 • หลัก 6-11 คือตัวเลขลำดับที่ 6-11 ของเลขประจำตัวนิสิต

ตัวอย่าง นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 50109070024 นิสิตจะได้ Buasri ID คือ en501070024

ประเภทผู้ใช้และสิทธิ

 • บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะได้รับ Buasri ID ทุกคน
 • Buasri ID สำหรับนิสิต มีกำหนดอายุการใช้งานจนกว่าพ้นสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
 • Buasri ID สำหรับบุคลากร มีกำหนดอายุการใช้งานจนกว่าพ้นสภาพการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย
 • บุคลากรพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสิทธิขอและใช้ Buasri ID ได้ โดยได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่ว่าจ้างและมีกำหนดอายุการใช้งานจนกว่าพ้นสภาพการเป็นบุคลากรพิเศษของมหาวิทยาลัย
 • นิสิตเก่าและบุคคลภายนอก ไม่สามารถขอ Buasri ID ได้ ยกเว้นกรณีที่มีการจัดหลักสูตรการอบรม หรือ การบริการวิชาการที่จำเป็นต้องใช้ Buasri ID และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการใช้ในบางโอกาส

เปลี่ยนรหัสผ่าน

รหัสผ่านเริ่มต้นของบัวศรีไอดี ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น หรือเปลี่ยนรหัสผ่านตามปกติได้ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ account.swu.ac.th
 2. เลือกเมนู เปลี่ยนรหัสผ่านบัวศรีไอดี
 3. กรอกข้อมูลดังนี้
  - รหัสผ่านเดิม (old password)
  - รหัสผ่านใหม่ (new password)
  - รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง (verify new password)
 4. กดปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่านบัวศรีไอดี

ลืมรหัสผ่าน

ขอเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ สำนักคอมพิวเตอร์

 • ประสานมิตร ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 • องครักษ์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
 • อีเมล helpdesk@g.swu.ac.th
 • Facebook Fanpage (SWUComputerCenter)
 • Line Official Account (SWUCC Helpdesk)
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top