ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำการใช้งานระบบ SUPREME 2019
แนะนำการใช้งานระบบ SUPREME 2019

แนะนำการใช้งานระบบ SUPREME 2019

แนะนำการใช้งานระบบ SUPREME 2019 คณาจารย์เข้าได้ทุกเมนู (ยกเว้นการบันทึก มคอ. และ Thesis ยังไม่เปิดให้บริการ กำหนดเปิดบริการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) นิสิตเข้าได้ทุกเมนู (ยกเว้นคำร้องออนไลน์ และ Thesis สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย ยังไม่เปิดให้บริการ กำหนดเปิดบริการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) บุคลากรเฉพาะผู้รับสิทธิ์จะสามารถเข้าใช้งานได้ในระบบงานกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง,งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา,งานคำร้องระดับปริญญาตรี,งานคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา,งานการเงิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับระบบงานอื่นๆ จะสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

แจ้งปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว
แจ้งปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว

แจ้งปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว

ด้วยมหาวิทยาลัยจะขอปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศ เป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 (เวลา 21.00 น.) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 และเปิดใช้งานระบบใหม่ SUPREME 2019 ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิตสามารถดูรายละเอียดกำหนดการและลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตรได้ที่ http://commencement.swu.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป นื่องจากได้มีการปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 (เวลา 21.00 น.) ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ส่งผลทำให้การลงทะเบียนตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตบนเว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถตอบแบบสอบถามได้อีกครั้งในที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปปฏิทินกิจกรรม


เอกสารเผยแพร่

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2561
สำนักคอมพิวเตอร์
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว พ.ศ.2560-2563