ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงาน “วันวานที่ร่วมสร้าง สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ” วันที่ 3 กันยายน 2562
กิจกรรมงาน “วันวานที่ร่วมสร้าง สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ” วันที่ 3 กันยายน 2562

กิจกรรมงาน “วันวานที่ร่วมสร้าง สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ” วันที่ 3 กันยายน 2562

สำนักคอมพิวเตอร์จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ภายใต้ชื่อกิจกรรมงาน “วันวานที่ร่วมสร้าง สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ” เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 11.30 -15.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมงาน "วันวานที่ร่วมสร้าง สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ"
สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมงาน "วันวานที่ร่วมสร้าง สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ"

สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมงาน "วันวานที่ร่วมสร้าง สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ"

สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2562 แด่นางพัชรินทร์ สนธิวนิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และ นางสาววิลาวัลย์  บัวขำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ภายใต้ชื่อกิจกรรมงาน “วันวานที่ร่วมสร้าง  สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ” ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562  ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร

วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2562 แด่นางพัชรินทร์ สนธิวนิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยกา...ปฏิทินกิจกรรม


เอกสารเผยแพร่

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2561
สำนักคอมพิวเตอร์
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว พ.ศ.2560-2563