คุณภาพอากาศวันนี้


บริการของเรา

ติดตามเราบน Facebookข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ท่านใหม่
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ท่านใหม่

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ท่านใหม่

รองศาสตราจารย์  ดร.วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์  ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2567 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ทุกท่านขอร่วมแสดงความยินดีและขอต้อนรับท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ท่านใหม่

โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ อาคารสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -​ 12.00 น. และอาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มศว ประสานมิตร ตั้งแต่เวลา 13.00 - ​16.00 น.

สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม "Smart Kids จิตอาสา" ในโครงการวันเด็ก มศว ประจำปี 2563
สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม "Smart Kids จิตอาสา" ในโครงการวันเด็ก มศว ประจำปี 2563

สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม "Smart Kids จิตอาสา" ในโครงการวันเด็ก มศว ประจำปี 2563

สำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม “เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม” ในโครงการวันเด็ก มศว ประจำปี 2563  โดยตั้งชื่อซุ้มกิจกรรมชื่อ  "Smart Kids จิตอาสา" เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์

ปฏิทินกิจกรรม


เอกสารเผยแพร่

 
รายงานประจำปี 2562
สำนักคอมพิวเตอร์
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว พ.ศ.2560-2563