บริการของเรา

ติดตามเราบน Facebookคุณภาพอากาศวันนี้


ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
สัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

สัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารและทีมงานสำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์และคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มศว ได้พูดคุยถึงบทบาท หน้าที่ และแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและอนาคตเพื่อพัฒนาและสนับสนุนมหาวิทยาลัยในระยะ 20 ปีข้างหน้า  โดยคณะทำงานจะนำข้อมูลจากการพูดคุยในครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2565 – 2580) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาคม มศว ตลอดจนการนำไปสู่แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป

เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่เว็บไซต์...

กิจกรรม "ออมเงิน ออมสุข"
กิจกรรม "ออมเงิน ออมสุข"

กิจกรรม "ออมเงิน ออมสุข"

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการสร้างสุขและความผูกพันองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 กิจกรรม “ออมเงิน ออมสุข” ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์เห็นประโยชน์ รู้คุณค่า และมีพฤติกรรมการเก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอ และมีเทคนิคในการสร้างสุขภาพทางการเงิน โดยวิธีการออมเงิน

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมวางพวงมาลาวันมหิดล
สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมวางพวงมาลาวันมหิดล

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมวางพวงมาลาวันมหิดล

นายธนรรรพ อินตาสาย หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ เป็นตัวแทนผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมวางพวงมาลาวันมหิดล  เพื่อระลึกถึงคุณูปการที่มีต่อวงการแพทย์ไทยของสมเด็จพระราชบิดา ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย ของบริษัท TrueMove H มีปัญหาใช้งานไม่เสถียร

อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย ของบริษัท TrueMove H มีปัญหาใช้งานไม่เสถียร

อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย ของบริษัทTrueMove H ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2563 ยังมีปัญหาใช้งานไม่เสถียร สำนักคอมพิวเตอร์ได้ประสานงา...

ปฏิทินกิจกรรม


เอกสารเผยแพร่

 
รายงานประจำปี 2563
สำนักคอมพิวเตอร์
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว พ.ศ.2560-2563