ข่าวล่าสุด

สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ สำเร...
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรายวิชา "การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี"
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรายวิชา "การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี"

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรายวิชา "การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรสอนรายวิชา "การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง จำนวน 50 คน เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวลิงใน) ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2560
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี พร้อมทั้งศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร และวัดรอดประดิษฐ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

Get Aggregated RSS

บริการที่น่าสนใจ

เครือข่ายบัวศรี การติดต่อสื่อสาร ห้องเรียน และบริการ ระบบสารสนเทศ
Buasri ID GAFE Mail Computer Lab App Development
I-Pass SWU Mail Teleconference Room Web Hosting
WiSE VoIP Computer Training CMS
VPN     App Access Service
       
ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา สนับสนุนการเรียน ทั่วไป  
Helpdesk ATutor e-Training  
IT Clinic SWU GAFE e-Survey  
  iTunes U SWU Web Directory  

เอกสารเผยแพร่

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2559
สำนักคอมพิวเตอร์
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว พ.ศ.2555-2559
     

 

สถานะเครือข่ายบัวศรีจาก 

 ประสานมิตร
 องครักษ์
 องครักษ์ (สำรอง)
 ศูนย์การแพทย์ฯ
 โพธิวิชชาลัยฯ สระแก้ว
 สาธิตฯ ปทุมวัน