สำนักคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักในด้านการประสานงาน การจัดทำ และการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  ดำเนินการจัดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย  ด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
We will towards Innovations and Excellence in IT Services 
สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สรรค์สร้างงานบริการไอทีชั้นเลิศให้กับ มศว และสังคม

 

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ - Tuesday, September 16, 2014

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศึกษาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร์ - Wednesday, September 10, 2014

คณผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์กับผู้ประเมินฯ และเยี่ยมชมสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 14.30 น. - 15.45 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว

 แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว 
พ.ศ.2555-2559


แผนยุทธศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2555-2559


รายงานประจำปี 2556
สำนักคอมพิวเตอร์

รายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2555
สำนักคอมพิวเตอร์ 
     
การเรียนการสอน
แบบออนไลน์ มศว
 ผลการดำเนินงาน
สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2552-2556
   

 

 

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (กันยายน 2553)
บันทึกจากผู้อำนวยการ "ฮอร์ด" โปรแกรมเว็บเมล์ ใหม่ ระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว บทบาทใหม่การเป็น Node Uninet เกร็ดความรู้ไอทีและข่าวกิจกรรม สถิติงานบริการ นานาสารพัน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
วิสัยทัศน์และภารกิจ
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 ปี 2557 - 2561

 

สำนักคอมพิวเตอร์ 
ย้ายสำนักงานใหม่ 
ไปยังอาคาร ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
มศว ประสานมิตร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ชั้น 11 : ฝึกอบรมไอที
ชั้น 12 : บริการไอที
ชั้น 13 : สารสนเทศและเครือข่าย
ชั้น 14 : สำนักงานผู้อำนวยการ


 
 
 
 

Hover here, then click toolbar to edit content

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009