สำนักคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักในด้านการประสานงาน การจัดทำ และการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  ดำเนินการจัดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย  ด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
We will towards Innovations and Excellence in IT Services 
สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สรรค์สร้างงานบริการไอทีชั้นเลิศให้กับ มศว และสังคม

 


รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบั...
วันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2557 มศว องครักษ์วันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2557 มศว องครักษ์ - Friday, April 11, 2014

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทำบุญและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 มศว องครักษ์ โดยมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 7.30 - 14.30 น. ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

 read more ...
วันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2557 มศว ประสานมิตรวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2557 มศว ประสานมิตร - Thursday, April 10, 2014

 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ ประจำปี 2557 จัดงานโดยสถาบันวัตนธรรมและศิลปะ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 read more ...
งานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2557 สำนักคอมพิวเตอร์งานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2557 สำนักคอมพิวเตอร์ - Tuesday, April 08, 2014

สำนักคอมพิวเตอร์จัดงานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 และได้รับเกียรติจากอาจารย์สาโรช เมาลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มาร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 16  โดย อาจารย์สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์กล่าวเปิดงาน และสรงน้ำพระ หลังจากนั้นบุคลากรร่วมกันรดน้ำขอพรจากผู้บริหารและผู้อาวุโส และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน

 read more ...
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)” พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)” - Wednesday, April 02, 2014

มหาวิทยาลัยจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)” ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคุณนนท์ อิงคุทานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร เพื่อเพิ่มคุณภาพสัญญาณและขยายพื้นที่การให้บริการ WiFi ให้ครอบคลุมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรทั้งหมด ซึ่งจะทำให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN) ได้อย่างมีคุณภาพ

 read more ...



แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว 
พ.ศ.2555-2559


แผนยุทธศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2555-2559


รายงานประจำปี 2556
สำนักคอมพิวเตอร์

รายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2555
สำนักคอมพิวเตอร์ 
     
การเรียนการสอน
แบบออนไลน์ มศว
 ผลการดำเนินงาน
สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2552-2556
   

 

 

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (กันยายน 2553)
บันทึกจากผู้อำนวยการ "ฮอร์ด" โปรแกรมเว็บเมล์ ใหม่ ระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว บทบาทใหม่การเป็น Node Uninet เกร็ดความรู้ไอทีและข่าวกิจกรรม สถิติงานบริการ นานาสารพัน


ดร.สมภพ รอดอัมพร
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
วิสัยทัศน์และภารกิจ
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 ปี 2557 - 2561


 
 
 
 


19 พ.ค. 57 09:00-16:00 กลุ่ม 4 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน
โรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก Tel :: 15071

20 พ.ค. 57 09:00-16:00 กลุ่ม 4 : หลากหลายสื่อการเรียนรู้ยุคประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน (ต่อ)
โรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก Tel :: 15071

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009