สำนักคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักในด้านการประสานงาน การจัดทำ และการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  ดำเนินการจัดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย  ด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
We will towards Innovations and Excellence in IT Services 
สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สรรค์สร้างงานบริการไอทีชั้นเลิศให้กับ มศว และสังคม

 


สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรม โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแผนยุทธศาสต...
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม - Monday, July 07, 2014

ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 8 ปี เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 ณ อาคารและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ตึกใหม่ริมน้ำ) มศว

 read more ...
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม - Thursday, July 03, 2014

ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม ครบรอบ 62 ปี เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม ประสานมิตร

 read more ...
ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และไหว้พระ 9 วัด ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และไหว้พระ 9 วัด - Thursday, July 03, 2014

สำนักคอพิวเตอร์จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม“ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และไหว้พระ 9 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร” เนื่องในอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

 read more ...
สัญจรหน่วยงานรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5 สัญจรหน่วยงานรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5 - Wednesday, July 02, 2014

สำนักคอมพิวเตอร์สัญจรไปยังหน่วยงาน สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ และกลุ่มอาคารที่พักบุคลากร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม มติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์

 read more ...
ประชาพิจารณ์ SAR 2556ประชาพิจารณ์ SAR 2556 - Thursday, June 26, 2014

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดประชาพิจารณ์รายงานประเมินตนเองคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้เชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง 16-406 ชั้น 4 อาคาร 16

 read more ...แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว 
พ.ศ.2555-2559


แผนยุทธศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2555-2559


รายงานประจำปี 2556
สำนักคอมพิวเตอร์

รายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2555
สำนักคอมพิวเตอร์ 
     
การเรียนการสอน
แบบออนไลน์ มศว
 ผลการดำเนินงาน
สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2552-2556
   

 

 

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (กันยายน 2553)
บันทึกจากผู้อำนวยการ "ฮอร์ด" โปรแกรมเว็บเมล์ ใหม่ ระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว บทบาทใหม่การเป็น Node Uninet เกร็ดความรู้ไอทีและข่าวกิจกรรม สถิติงานบริการ นานาสารพัน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
วิสัยทัศน์และภารกิจ
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 ปี 2557 - 2561


 
 
 
 


30 ก.ค. 57 09:00-12:00 ระบบจองห้องออนไลน์และระบบบริหารจัดการอาคารและสถานที่
องครักษ์ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม Tel :: 21124

1 ส.ค. 57 09:00-12:00 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล งานลา
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 16 Tel :: 15048

1 ส.ค. 57 13:00-16:00 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล งานคำสั่ง
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 16 Tel :: 15048

5 ส.ค. 57 09:00-12:00 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
ประสานมิตร : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 16 Tel :: 15048

5 ส.ค. 57 09:00-12:00 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล งานลา
องครักษ์ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม Tel :: 21124

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009