สำนักคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักในด้านการประสานงาน การจัดทำ และการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  ดำเนินการจัดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย  ด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
We will towards Innovations and Excellence in IT Services 
สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สรรค์สร้างงานบริการไอทีชั้นเลิศให้กับ มศว และสังคม

 


ปิดให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั่วคราว 30-31สค57 และ 6-7กย.57
ด้วยสำนักงานคณะกรรมอุดมศีกษาได้กำหนดแผนการบำรุ่งรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จะเข้ามาดำเนินการบำรุ...
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - Monday, August 04, 2014

ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 14 ปี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2557 ณ อาคาร 6

 read more ...
นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2556นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2556 - Thursday, July 31, 2014

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2556 อย่างไม่เป็นการได้  4.56 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 read more ...แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว 
พ.ศ.2555-2559


แผนยุทธศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2555-2559


รายงานประจำปี 2556
สำนักคอมพิวเตอร์

รายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2555
สำนักคอมพิวเตอร์ 
     
การเรียนการสอน
แบบออนไลน์ มศว
 ผลการดำเนินงาน
สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2552-2556
   

 

 

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (กันยายน 2553)
บันทึกจากผู้อำนวยการ "ฮอร์ด" โปรแกรมเว็บเมล์ ใหม่ ระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว บทบาทใหม่การเป็น Node Uninet เกร็ดความรู้ไอทีและข่าวกิจกรรม สถิติงานบริการ นานาสารพัน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
วิสัยทัศน์และภารกิจ
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 ปี 2557 - 2561


 
 
 
 


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009