Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
เเสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2566

เเสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2566

คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมมอบเเจกันดอกไม้เเสดงความยินดี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2566

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2566

ประมวลภาพ 📷🎞 ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ครบรอบ 30 ปี

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ครบรอบ 30 ปี

ตัวเเทนผู้บริหาร สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมมอบเเจกันดอกไม้เเสดงความยินดี 💐💐💐 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 30 ปี

เเสดงความยินดีในงานสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี

เเสดงความยินดีในงานสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี

อาจารย์ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นตัวเเทนในการมอบเเจกันดอกไม้เเสดงความยินดี 💐💐💐
ในงานสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี

เเสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี

เเสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี

คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมมอบเเจกันดอกไม้เเสดงความยินดี 💐💐💐 เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี

RSS
135678910Last
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top