Search
× Search
image
บริการของสำนักฯ

ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เห็นความสำคัญของเครือข่ายไร้สาย จึงได้ติดตั้งเครือข่ายไร้สายตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยเรียกเครือข่ายไร้สายนี้ว่า WiSE (Wireless Services for Education) ซึ่งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น โดยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิอร์ค จำกัด และบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่ตามต้องการและยังช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ทำความรู้จักกับเครือข่ายไร้สายแบบต่างๆ

WiSE-PSM,WiSE-ONK
ระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ที่สัญญาณเครือข่ายไร้สายครอบคลุม โดยผู้ที่ต้องการใช้งานต้องมีชื่อบัญชีและรหัสผ่านของ Buasri ID เพื่อเป็นกุญแจตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยใช้ตัวย่อ PSM หมายถึง สถานที่ประสานมิตร และ ONK หมายถึงสถานที่องครักษ์ โดยจะต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์ทุกครั้งก่อนเข้าใช้งาน

eduroam
ระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการรูปแบบเครือข่ายโรมมิ่ง (Roaming) เพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้และใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตข้ามสถาบันการศึกษาได้ เช่น ผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้ที่สถาบัน ก. แต่ปัจจุบันไปดูงานหรือทำงานวิจัยที่สถาบัน ข. ซึ่งทั้ง 2 สถาบันเป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam ฉะนั้นผู้ใช้สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วยบัญชีผู้ใช้ของสถาบัน ก. ในพื้นที่ใช้งานสถาบัน ข. ได้ โดยไม่ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่แต่อย่างใด ส่วนรูปแบบการให้บริการขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

WiSE@AIS , AIS@SWU
ระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เพื่อสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) วิจัยภาคการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ พัฒนาผลงานนวัตกรรมตามความต้องการภาคธุรกิจ เป็นการสร้างคุณประโยชน์ คุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์จากการให้บริการอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ครอบคลุมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งประสานมิตรและองครักษ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้วและตาก สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายได้โดยใช้ Burasri ID ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดระยะเวลา

WiSE@TRUE , TRUE@SWU
ระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีคุณภาพสำหรับกลุ่มสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมศักยภาพให้สถาบันการศึกษาได้บ่มเพาะความรู้ให้กับเยาวชนของเราอย่างก้าวไกล ด้วยการนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิงต่างๆ รวมทั้งความสะดวกสบายเพื่อคนไทยทั่วประเทศ ตลอดจนเยาวชนของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป และตามที่หน่วยงาน Educational Sector  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการประสานงานและมีนโยบายในการนำเทคโนโลยีและการทำโครงการต่างๆ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้แก่ การติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไวเลสทั้งประสานมิตรและองครักษ์ สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายได้โดยใช้ Burasri ID ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดระยะเวลา

WIFI@SWU
ระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการโดยเป็นอุปกรณ์ที่ทางหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งเพื่อใช้งานเองภายใน โดยทำการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหลักจากทางสำนักคอมพิวเตอร์  โดยกำหนดรูปแบบชื่อของเครือข่ายไร้สายเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษตัวใหญ่ทั้งหมด แล้วตามด้วย @SWU โดยตัวย่อภาษาอังกฤษจะหมายถึงชื่อของหน่วยงาน เช่น PHA@SWU ย่อมากจาก Pharmacy หมายถึงคณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายได้โดยใช้ Burasri ID

ชื่อและความหมายของเครือข่ายไร้สาย

ประสานมิตร
CI@SWU - วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ECON@SWU - คณะเศรษฐศาสตร์
HU@SWU - คณะมนุยศาสตร์
LIB@SWU - สำนักหอสมุดกลาง
SCI@SWU - คณะวิทยาศาสตร์
องครักษ์
CCAS@SWU - วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
NS@SWU - คณะพยาบาลศาตร์
PHA@SWU - คณะเภสัชศาสตร์
PT@SWU - คณะกายภาพบำบัด

คู่มือสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

WiSE-PSM, WiSE-ONK
eduroam
WiSE@AIS, WiSE@True
AIS@SWU, TRUE@SWU
WIFI@SWU

ติดต่อสอบถาม

  • ชั้น 13 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทรภายใน 17996
  • ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ โทรภายใน 21125, 27410, 27414
  • อีเมล helpdesk@g.swu.ac.th
  • Facebook Page (SWUComputerCenter)
  • Line Official Account (SWUCC Helpdesk)
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top