Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Nichakan Kanchanakul 0

SWU x HUAWEI Global Education Demo Site

สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกลุ่ม Huawei เป็นผู้นำในการรวบรวมข้อมูลจากองค์กรด้านการศึกษาที่ประกอบด้วย Director, Department of Higher Education และคณะ ซึ่งจะขอเรียกคืนจากกลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานด้านการศึกษาจาก ประเทศญี่ปุ่น, มาเลเซีย​ และ​จีน​ที่​จะ​ทำ​การ​เรียก​ร้อง​จาก​กลุ่ม​ผู้นำ, หน่วยงาน​ที่​รับผิดชอบ​ด้าน​โทร​คม, นโยบาย​จาก​องค์กร​รัฐ​และ​สือเปิง​มวลชน​ซึ่ง​จะ​มา​ถึง​เว็บไซต์​สาธิต​การ​ศึกษา​ทั่ว​โลก เทคโนโลยีสารสนเทศคอยตรวจสอบการกล้าได้กล้าเสียของผู้นำเทคโนโลยีการศึกษา Education Leader ที่ Digital Innovation Center ชั้น 13 และห้อง Smart Classroom ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรมาถึง 20 กันยายน 2565 ผู้นำด้าน
นี้ รับชมเพิ่มเติมได้ทางFacebook สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top