Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์

ปิดการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์

ประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่าย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10/2566

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10/2566

ประมวลภาพ 📷🎞 ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัล Compliance Award หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัล Compliance Award หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัล Compliance Award หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากการที่โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC)

รางวัลหน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ "ดีเด่น"

รางวัลหน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ "ดีเด่น"

วันที่ 25 กันยายน 2566 ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวเเทนรับรางวัลหน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ "ดีเด่น" จากฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แสดงความยินดีเนื่องในงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ครบรอบ 74 ปี

แสดงความยินดีเนื่องในงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ครบรอบ 74 ปี

คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมมอบดอกไม้และวางพวงมาลา เนื่องในงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ครบรอบ 74 ปี

RSS
245678910Last
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top