Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Nichakan Kanchanakul 0

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Computer Training Lab)

สำนักคอมพิวเตอร์ของเรา มีบริการห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Computer Training Lab) ด้วยนะคะ

เพื่อการบริการ การเรียนการสอน การอบรมและการวิจัย

📌จองออนไลน์ผ่านระบบจองห้องออนไลน์ : http://roombook.swu.ac.th

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สำนักคอมพิวเตอร์ https://cc.swu.ac.th/services/computer-lab

------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Helpdesk ตามช่องทางดังนี้

✅Email : helpdesk@g.swu.ac.th

✅Facebook : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

✅Line OA : @swucc

✅โทรศัพท์ : 02 649 5000 ต่อ 15045 (มศว ประสานมิตร)

                       02 649 5000 ต่อ 21125 (มศว องครักษ์)

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top