Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Nichakan Kanchanakul 0

ปิดการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์

ประชาสัมพันธ์📣 สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุง

ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่าย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

สถานที่ และเวลาดังต่อไปนี้

👉มศว องครักษ์ ⏰ เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น.

👉มศว ประสานมิตร ⏰ เวลา 21.00 น. ถึง 24.00 น.

ส่งผลให้ในวันและเวลาดังกล่าว

✖️ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

✖️และการเข้าถึงระบบจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top