Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Nichakan Kanchanakul 0

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้หน่วยงานในภาครัฐดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นั้น

ในการนี้ จึงขอเเจ้งเวียนประกาศดังกล่าวข้างต้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทุกส่วนงานประชาสัมพันธ์ให้บุคคล หน่วยงาน สังคม และสาธารณชน ได้ทราบถึงนโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัยโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (ตามประกาศที่เเนบมาพร้อมนี้)

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top