Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Nichakan Kanchanakul 0

คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาของคณะ/ สำนัก/ วิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมผู้บริหาร เป็นตัวเเทน มอบเเจกันดอกไม้เเสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาของคณะ/ วิทยาลัย / สถาบัน/ สำนัก/ ส่วนงานต่างๆ 

  • โดยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ทีมทีมผู้บริหารเป็นตัวเเทนมอบเเจกันดอกไม้เเสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาของคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี ณ บริเวณโถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ , คณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี ณ ห้องประชุม ศาสตารจารย์ ดร. ประสาท หลักศิลา ชั้น 2  และคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี ณ บริเวณโถง ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.ทีมผู้บริหารได้มอบเเจกันดอกไม้เเสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะทันตเเพย์ 28 ปี ณ บริเวณห้องประชุมใหญ ชั้น 14 คณะทันตเเพยศาสตร์
  • วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ทีมผู้บริหารได้มอบเเจกันดอกไม้เเสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ  67 ปี ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

ในการนี้ขอร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้ง ส่งความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน และขอให้การดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของ คณะ/ วิทยาลัย / สถาบัน/ สำนัก/ ส่วนงาน ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป 

สามารถดู Photo Album ได้ ตามลิงค์ด้านล่าง

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top