Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Nichakan Kanchanakul 0

ขอความร่วมมือนิสิต และบุคลากร ปรับลดขนาดการใช้พื้นที่บน GAFE

ตามที่บริษัทกูเกิลได้มีการเปลี่ยนนโยบายพื้นที่ใช้งาน จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งาน GAFE ภายใต้โดเมน @g.swu.ac.th ปรับลดขนาดการใช้พื้นที่ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับนิสิตปัจจุบัน ใช้พื้นที่ได้ไม่เกิน 15 GB สำหรับอาจารย์ และบุคลากรใช้พื้นที่ได้ไม่เกิน 20 GB โดยสามารถย้ายข้อมูลไปยัง Microsoft OneDrive ภายใต้โดเมน @m.swu.ac.th ที่มีพื้นที่ใช้งาน 1 TB นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สมัครใช้งานได้ที่ account.swu.ac.th

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top