Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขณะนี้ระบบ Moodle สามารถใช้งานได้แล้ว

ประกาศขณะนี้ระบบ Moodle สามารถใช้งานได้แล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://moodle.swu.ac.th สำนักคอมพิวเตอร์ต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง และจะมุ่งมั่นเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้นต่อไป

ประกาศแจ้งปรับปรุงระบบ Moodle

ประกาศแจ้งปรับปรุงระบบ Moodle

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ Moodle เพื่อจัดเตรียมพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับภาคการศึกษาถัดไป ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565  คาดว่าจะใช้งานได้ในที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

โครงการสัมมนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง “วัฒนธรรมการบริการและการพัฒนางานบริการสำนักคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล”

โครงการสัมมนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง “วัฒนธรรมการบริการและการพัฒนางานบริการสำนักคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล”

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการสัมมนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง “วัฒนธรรมการบริการและการพัฒนางานบริการสำนักคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ส านักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ฟังบรรยายย้อนหลัง เรื่อง "Sustainable Smart University" การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

ฟังบรรยายย้อนหลัง เรื่อง "Sustainable Smart University" การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University" การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย และ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ผ่านมา ผ่านทางโปรเเกรม Zoom และ  Facebook live สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตผู้กู้รายเก่า มศว สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2565 ได้แล้ว

นิสิตผู้กู้รายเก่า มศว สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2565 ได้แล้ว

นิสิตผู้กู้รายเก่า มศว สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2565 ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2565 นิสิตดาวน์โหลดเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ได้ที่ หน้ากองทุนกู้ยืม ระบบ SUPREME2019 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

RSS
1234
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top