Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง “วัฒนธรรมการบริการและการพัฒนางานบริการส านักคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล”

โครงการสัมมนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง “วัฒนธรรมการบริการและการพัฒนางานบริการส านักคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล”

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการสัมมนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง “วัฒนธรรมการบริการและการพัฒนางานบริการส านักคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ส านักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ฟังบรรยายย้อนหลัง เรื่อง "Sustainable Smart University" การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

ฟังบรรยายย้อนหลัง เรื่อง "Sustainable Smart University" การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University" การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย และ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ผ่านมา ผ่านทางโปรเเกรม Zoom และ  Facebook live สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตผู้กู้รายเก่า มศว สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2565 ได้แล้ว

นิสิตผู้กู้รายเก่า มศว สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2565 ได้แล้ว

นิสิตผู้กู้รายเก่า มศว สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2565 ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2565 นิสิตดาวน์โหลดเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ได้ที่ หน้ากองทุนกู้ยืม ระบบ SUPREME2019 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 สำหรับสถาบันการศึกษา”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 สำหรับสถาบันการศึกษา”

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 สำหรับสถาบันการศึกษา” จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ในวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2565 รูปแบบ Online : ZOOM มาเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในมุมของการปฎิบัติตามกฏหมายและการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ และรับฟังประสบการณ์ในการจัดการเตรียมความพร้อมจาก มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงทะเบียนได้ที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University" การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University" การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

เชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University" การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น.  ผ่านทางโปรเเกรม Zoom และ Facebook live สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

RSS
123
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top