Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Nichakan Kanchanakul 0

โครงการสัมมนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง “วัฒนธรรมการบริการและการพัฒนางานบริการสำนักคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล”

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการสัมมนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง “วัฒนธรรมการบริการและการพัฒนางานบริการสำนักคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่องกระบวนการทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้งาน นำเสนอทางแก้ไข (Design Thinking) โดย  อาจารย์ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ 

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top