Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Nichakan Kanchanakul 0

อบรมออนไลน์ในระบบ SWU Moodle หัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติ PDPA ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"


ประชาสัมพันธ์ 📣
สำหรับ อาจารย์ บุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สามารถเข้าอบรมออนไลน์ หัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติ PDPA ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 👨‍⚖️ 🏫
🤵‍♂️โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ในระบบ SWU Moodleได้แล้ว URL : https://moodle.swu.ac.th เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัวศรีไอดีของท่าน

📝และอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบ Pre-test, Post-test กันด้วยนะคะ
ถ้าผ่านจะได้ใบประกาศนียบัตรออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ด้วยค่ะ

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top