Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลหน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ "ดีเด่น"
Nichakan Kanchanakul 0

รางวัลหน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ "ดีเด่น"

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566  รองศาสตราจารย์ ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่สำนักคอมพิวเตอร์ ในฐานะที่หน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ "ดีเด่น"

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

เป็นตัวเเทนหน่วยงานเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ 

ณ หอดนตรีและการเเสดงอโศกมนตรี 2  ชั้น 4

อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดตามข่าวสารสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทาง Facebook : สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top