Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Nichakan Kanchanakul 0

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัล Compliance Award หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับรางวัล Compliance Award 🏆🎉🎊

หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จากการที่โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(GPPC) จัดกิจกรรมรับประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานเป้าหมาย

ภายใต้โครงการฯ โดยประเมินภายใต้เงื่อนไขและวิธีการประเมินที่มีการประกาศกำหนด

ซึ่งได้สิ้นสุดการประเมินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

🚩สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://gppc.onde.go.th/announcement-gppc-award-2023/

ติดตามข่าวสารสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทาง Facebook : สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top