Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Nichakan Kanchanakul 0

ปิดการให้บริการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME2019)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักคอมพิวเตอร์มีเเผนดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME2019)
เพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอปิดให้บริการ ตั้งเเต่วันที่  13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 24.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานระบบฯ ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ  โทร. 17976  E-mail : phorntip@g.swu.ac.th

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สามารถติดตามข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ได้ผ่านช่องทาง

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top