Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Nichakan Kanchanakul 0

ประมวลภาพวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 73 ปี มศว 2565

สำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 73 ปี" มศว 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และ นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นตัวเเทนในการวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อเเสดงกตัญญูกตเวทีเเด่ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในวันที่ 28 เมษายน 2565

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top