Search
× Search
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Nichakan Kanchanakul 0

บริการระบบประชุมทางไกล Zoom Video Conferenceสำนักคอมพิวเตอร์มีให้บริการระบบประชุมทางไกล Zoom Video Conference
👩‍🏫🧑‍💻สำหรับอาจารย์ นิสิต เเละส่วนงาน 

รายละเอียดการให้บริการ

  1. รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ครั้งละไม่เกิน 300 คน
  2. ขอรับบริการใช้งานล่วงหน้า 3 วัน ทำการ และจองได้สูงสุดไม่เกิน 2 ช่วงเวลา/วัน (ใช้บัญชี @g.swu.ac.th ในการจองใช้งาน) เมื่อจองใช้งานเสร็จกรุณารอการตอบกลับทางอีเมล เพื่อยืนยันสิทธิ์การจอง ใช้งาน จึงจะสามารถใช้งานได้
  3. รอบเวลาในการจองเพื่อใช้งานแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้
    ช่วงที่ 1 เวลา 08.00-13.00 น.
    ช่วงที่ 2 เวลา 13.00-18.00 น.
    ช่วงที่ 3 เวลา 18.00-24.00 น.
  4. ผู้รับบริการสามารถบันทึกการประชุมไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการเท่านั้น สำนักคอมพิวเตอร์ไม่มีบริการบันทึกบนระบบ Cloud recording

ช่องทางขอรับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Helpdesk ตามช่องทางดังนี้
✅Email : helpdesk@g.swu.ac.th
✅Facebook : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
✅Line OA : @swucc
✅โทรศัพท์ : 02 649 5000 ต่อ 15045 (มศว ประสานมิตร)
                       02 649 5000 ต่อ 21125 (มศว องครักษ์)

ติดตามข่าวสารสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทาง Facebook : สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เเละเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ : https://cc.swu.ac.th

Share

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top