web
counter
เว็บการเรียนการสอนออนไลน์

เว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

  • ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

เว็บการเรียนการสอนออนไลน์

เป็นเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ e-Learning ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุ่มผู้ใช้

อาจารย์/บุคลากร นิสิต

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สำนักคอมพิวเตอร์

หน่วยงานเจ้าของระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์

ผลการดำเนินงาน

ติดตั้งใช้งานเมื่อปี 2553