Search
× Search
image
บริการของสำนักฯ

ชุดอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ (Online Meeting Equipment)

บริการชุดอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ และเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์การประชุมออนไลน์ ให้แก่ส่วนงาน

ประสานมิตร

จองชุดอุปกรณ์ประชุมออนไลน์
สำหรับประสานมิตร

องครักษ์

จองชุดอุปกรณ์ประชุมออนไลน์
สำหรับองครักษ์

รายละเอียดการให้บริการ
 1. บริการชุดอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ และเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์การประชุมออนไลน์ ให้แก่ส่วนงาน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา, ชุดอุปกรณ์ประชุมออนไลน์, ซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์ (Zoom) และเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์
 2. ตรวจสอบวัน เวลา และสถานะการจองชุดอุปกรณ์ สำหรับประสานมิตร คลิกที่นี่ และองครักษ์ คลิกที่นี่
 3. จองชุดอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ สำหรับประสานมิตร คลิกที่นี่ และองครักษ์ คลิกที่นี่

ขั้นตอนขอใช้บริการ

 1. ตรวจสอบวัน เวลา และสถานะว่าง เพื่อจองอุปกรณ์ ได้ทางปฏิทินการจองการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบการประชุมออนไลน์
 2. จองอุปกรณ์ ตามวันและเวลาที่ต้องการผ่านทาง Google Forms
 3. รอผลการอนุมัติโดยจะแจ้งผลกลับทางอีเมล

ติดต่อสอบถาม

เคาน์เตอร์บริการ สำนักคอมพิวเตอร์

 • ประสานมิตร ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5000 ต่อ 15045
 • องครักษ์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โทร 0 2649 5000 ต่อ 21125
 • อีเมล helpdesk@g.swu.ac.th
 • Facebook Fanpage (SWUComputerCenter)
 • Line Official Account (SWUCC Helpdesk)
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top