Search
× Search
image
บริการของสำนักฯ

ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-Procurement)

เป็นระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป สามารถรับทราบข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

eprocurement.swu.ac.th

คลิก เข้าสู่ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-Procurement)

กลุ่มผู้ใช้งาน

บริษัท และผู้สนใจทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

หน่วยงานเจ้าของระบบ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ผลการดำเนินงาน

ติดตั้งใช้งานเมื่อปี 2556

ช่องทางขอรับบริการ

ใช้งานระบบได้ที่ eprocurement.swu.ac.th

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 17977
  • อีเมล ited@g.swu.ac.th
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top