Search
× Search
image
บริการของสำนักฯ

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ระบบที่อํานวยความสะดวกในการดําเนินการประชุม เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียม ระเบียบวาระการประชุม การนําเรื่องที่เสนอ เข้าสู่วาระต่าง ๆ ตามระเบียบปฏิบัติของ หน่วยงานในการประชุมแต่ละครั้ง

emeeting.swu.ac.th

คลิก เข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถดูวาระการประชุมที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนการประชุม และในระหว่างดําเนินการประชุมผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โฉมใหม่ เพื่อรองรับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป
กลุ่มผู้ใช้
คณาจารย์ บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์
หน่วยงานเจ้าของระบบ
งานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ช่องทางขอรับบริการ

  • ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการ คลิกที่นี่
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้า แบบฟอร์ม พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • ส่งแบบฟอร์มขอรับบริการมาที่สำนักคอมพิวเตอร์

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 17977
  • อีเมล ited@g.swu.ac.th
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top