Search
× Search
image
บริการของสำนักฯ

ระบบการยืนยันตัวตน
(I-Pass)

บริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้ทุกคนต้องยืนยันตัวตน (Authentication) ก่อนการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยท่านสามารถยืนยันตัวตนด้วยบัวศรีไอดีเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรหรือข้อมูลการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ทุกคน

ipass.swu.ac.th

คลิก เข้าสู่ระบบการยืนยันตัวตน (I-Pass)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

รหัสผ่านเริ่มต้นของบัวศรีไอดี ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น หรือเปลี่ยนรหัสผ่านตามปกติได้ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ account.swu.ac.th
 2. เลือกเมนู เปลี่ยนรหัสผ่านบัวศรีไอดี
 3. กรอกข้อมูลดังนี้
  - รหัสผ่านเดิม (old password)
  - รหัสผ่านใหม่ (new password)
  - รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง (verify new password)
 4. กดปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่านบัวศรีไอดี

ลืมรหัสผ่าน

ขอเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ สำนักคอมพิวเตอร์

 • ประสานมิตร ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 • องครักษ์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top