Search
× Search
image
บริการของสำนักฯ

ขอสิทธิ์ใช้งานระบบสารสนเทศ (App Access Service)

บริการให้สิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
บริการสำหรับบุคลากร หรือหน่วยงานภายใน ที่มีความประสงค์จะขอเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ HURIS, ระบบ e-Document Portal, ระบบ e-Survey เป็นต้น
กลุ่มผู้ใช้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ช่องทางขอรับบริการ

สามารถสอบถามขั้นตอนขอสิทธิ์ได้ที่ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

  • ชั้น 13 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
  • โทร 0 2649 5000 ต่อ 17976
  • อีเมล isap@g.swu.ac.th
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top