Search
× Search
image
บริการของสำนักฯ

บริการระบบประชุมทางไกล Zoom

บริการ Zoom Video Conference สำหรับอาจารย์ นิสิต เเละส่วนงาน
image
รายละเอียดการให้บริการ
 1. รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ครั้งละไม่เกิน 300 คน
 2. ขอรับบริการใช้งานล่วงหน้า 3 วัน ทำการ และจองได้สูงสุดไม่เกิน 2 ช่วงเวลา/วัน (ใช้บัญชี @g.swu.ac.th ในการจองใช้งาน) เมื่อจองใช้งานเสร็จกรุณารอการตอบกลับทางอีเมล เพื่อยืนยันสิทธิ์การจอง ใช้งาน จึงจะสามารถใช้งานได้
 3. รอบเวลาในการจองเพื่อใช้งานแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้
  ช่วงที่ 1 เวลา 08.00-13.00 น.
  ช่วงที่ 2 เวลา 13.00-18.00 น.
  ช่วงที่ 3 เวลา 18.00-24.00 น.
 4. ผู้รับบริการสามารถบันทึกการประชุมไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการเท่านั้น สำนักคอมพิวเตอร์ไม่มีบริการบันทึกบนระบบ Cloud recording

ช่องทางขอรับบริการ

ติดต่อสอบถาม

 • ประสานมิตร ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5000 ต่อ 15045
 • องครักษ์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โทร 0 2649 5000 ต่อ 21125
 • อีเมล helpdesk@g.swu.ac.th
 • Facebook Fanpage (SWUComputerCenter)
 • Line Official Account (SWUCC Helpdesk)
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top