Search
× Search
image
บริการของสำนักฯ

ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Computer Training Lab)

ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการ การเรียนการสอน  การอบรมและการวิจัย

ข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 2. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้าไปในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 3. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ
 5. กรณีผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้น สำนักคอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

roombook.swu.ac.th

คลิก เข้าสู่ระบบจองห้องออนไลน์

ขั้นตอนขอใช้บริการ

สำหรับใช้งานเพื่อการเรียนการสอน

 • สามารถตรวจสอบห้องว่าง ผ่านปฏิทินการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ https://check.roombook.swu.ac.th/
 • จองออนไลน์ผ่านระบบจองห้องออนไลน์ (Room Reservation System) ได้ที่ http://roombook.swu.ac.th
 • สามารถใช้บริการได้ที่ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี สำหรับประสานมิตร และ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำหรับองครักษ์

สำหรับบุคคล/องค์กรภายนอก

ติดต่อสอบถาม

เคาน์เตอร์บริการ สำนักคอมพิวเตอร์

 • ประสานมิตร ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5000 ต่อ 15045
 • องครักษ์ ชั้น 3 ห้อง 303 อาคารเรียนรวม โทร 0 2649 5000 ต่อ 21125
 • อีเมล helpdesk@g.swu.ac.th
 • Facebook Fanpage (SWUComputerCenter)
 • Line Official Account (SWUCC Helpdesk)
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top