Search
× Search
image
บริการของสำนักฯ

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)

ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคลากรของราชการ และงานบริหารพนักงานของ มหาวิทยาลัย ได้แก่ งานทะเบียนประวัติ งานอัตรากำลัง งานพ้นจากราชการ งานคำสั่ง งานเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น

huris.swu.ac.th

คลิก เข้าสู่ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System) หรือ HURIS เป็นระบบที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี และคณะ/สถาบัน/สำนัก ต่างๆ ระบบงาน HURIS ประกอบด้วยระบบงานต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการบริหารงานทรัพยากรบุคลากรของราชการและงานบริหารพนักงานของ มหาวิทยาลัย ได้แก่ งานทะเบียนประวัติ งานอัตรากำลัง งานพ้นจากราชการ งานคำสั่ง งานเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และข้าราชการ งานผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร งานขอตำแหน่งวิชาการ/ชำนาญการ งานเงินเดือน งานสวัสดิการ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (Workload) และงานลาศึกษา/ฝึกอบรม/แพทย์ประจำบ้าน

ระบบงานต่าง ๆ (Module)

งานทะเบียนประวัติ

เก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากร ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ที่อยู่ ครอบครัว การศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง สำหรับงานสารสนเทศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยนำไปใช้ต่อไป

กลุ่มผู้ใช้

 • บุคลากร (คณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์)
 • งานบุคคลประจำหน่วยงาน
 • งานทะเบียนประวัติกองการเจ้าหน้าที่
 • ผู้รับผิดชอบ
งานลา

จัดการข้อมูลการลาของบุคลากรตามระเบียบราชการ อำนวยความสะดวกให้บุคลากร งานบุคคลประจำหน่วยงาน ใช้บันทึกการลา ยกเลิการลา ตรวจสอบสิทธิ์การลาประเภทต่าง ๆ  อำนวยความสะดวกในการจัดพิมพ์ใบลา ใบยกเลิกการลา สอบถามข้อมูลการมาทำงาน รายงานข้อมูลวันลาสะสมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ผ่านระบบได้ และสามารถนำไปใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่บุคลากร

กลุ่มผู้ใช้

บุคลากร (คณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์)

งานอัตรากำลัง

จัดการอัตรากำลังประเภทต่าง ๆ  โดยมีการดำเนินการบันทึกข้อมูลอัตรากำลัง บริหารอัตรากำลัง ปรับปรุงคุณสมบัติอัตรากำลัง และนำไปใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง/โอน/ย้าย อัตรากำลังของบุคลากรทุกประเภทภายในมหาวิทยาลัย มีรายงานสำหรับตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลัง ณ ปัจจุบัน

กลุ่มผู้ใช้

กองการเจ้าหน้าที่

งานพ้นจากราชการ

บันทึกข้อมูลการพ้นจากราชการของบุคลากรในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การลาออก การเกษียณอายุ การถึงแก่กรรม  และการโอนไปหน่วยงานราชการภายนอกมหาวิทยาลัย

กลุ่มผู้ใช้

กองการเจ้าหน้าที่

งานคำสั่ง

จัดเก็บข้อมูลการออกเลขที่คำสั่ง โดยสามารถออกคำสั่งได้ทั้งคำสั่งหน่วยงาน คำสั่งมหาวิทยาลัย และคำสั่งสภามหาวิทยาลัย  สามารถระบุรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในคำสั่งเป็นรายคนได้ และมีการเชื่อมโยงกับมอดูลงานภายในระบบ HURIS ได้แก่ งานภาระงาน และงานทะเบียนประวัติ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับระบบ E-document ให้ผู้จัดทำคำสั่งสามารถทำการเชื่อมโยงคำสั่งกับเอกสารคำสั่งได้ มีรายงานสำหรับตรวจสอบรายละเอียดการออกคำสั่ง

กลุ่มผู้ใช้

งานบุคคลระดับหน่วยงาน และกองการเจ้าหน้าที่

งานเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ

จัดการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างให้แก่บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และข้าราชการ และเป็นเครื่องมือให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าภาค ผู้อำนวยการ/คณบดี และมหาวิทยาลัย สามารถทำงานได้ตามภาระหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกในการเลื่อนขั้นเงินเดิอนค่าจ้างให้แก่บุคลากรในแต่ละประเภทในสังกัดหน่วยงานผู้ที่มาช่วยราชการตามรอบการประเมิน

กลุ่มผู้ใช้

 • งานบุคคลระดับหน่วยงาน
 • หัวหน้าภาค/เลขานุการ
 • คณบดี/ผู้อำนวยการ (คณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์)
 • ระดับมหาวิทยาลัย
งานผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

เก็บข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เพื่อจัดทำทำเนียบผู้บริหาร ติดตาม ตรวจสอบการดำรงตำแหน่งตามรอบวาระ และมีการเชื่อมโยงกับมอดูลงานภายในระบบ HURIS ได้แก่ งานทะเบียนประวัติ งานคำสั่ง งานภาระงาน และการเบิกเงินประจำตำแหน่งบริหาร  ระบบอำนวยสะดวกให้สามารถพิมพ์รายงานผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ผ่านระบบได้

กลุ่มผู้ใช้

กองการเจ้าหน้าที่

งานขอตำแหน่งวิชาการ

จัดการข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการ/ชำนาญการ โดยหน่วยงานทำการบันทึกรายละเอียดข้อมูลขอตำแหน่ง พร้อมทั้งผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณาส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่  เพื่อบันทึกข้อมูลคณะกรรมการพิจารณา  และผลการพิจารณาการขอตำแหน่ง

กลุ่มผู้ใช้

งานบุคคลระดับหน่วยงาน และกองการเจ้าหน้าที่

งานเงินเดือน

จัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบออนไลน์ โดยเชื่อมต่อระบบงานจากหน่วยงานไปยังกองคลัง เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเดือน และนำส่งธนาคารต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงกับระบบใบเบิก นอกจากนี้ในมอดูลดังกล่าวยังได้รวมถึงการเบิกเงินอื่นๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่งบริหาร เงินประจำตำแหน่งวิชาการ เงินสาขาขาดแคลน และเงินกองทุนต่าง ๆ เป็นต้น และนอกจากนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถ ตรวจสอบเงินเดือน และพิมพ์รายงานเงินเดือนประจำเดือน หรือเรียกว่า สลิปเงินเดือนได้เองผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มผู้ใช้

 1. งานการเงินระดับหน่วยงาน
 2. กองคลัง
งานสวัสดิการ

จัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในรูปแบบออนไลน์ โดยภายในระบบจะมีหน้าจอการตั้งยอดเงินงบประมาณ การบันทึกข้อมูลสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับงานการเงินระดับหน่วยงานบันทึกข้อมูล

ระบบอำนวยความสะดวยโดยจัดทำรายงานสำหรับการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานการเงินระดับหน่วยงาน และกองคลัง ตรวจสอบตลอดการเบิกจ่าย เช่น สรุปยอดการเบิกจ่ายรายบุคคล และสรุปยอดเงินการเบิกจ่ายระดับหน่วยงาน เป็นต้น

กลุ่มผู้ใช้

 1. งานการเงินระดับหน่วยงาน
 2. กองคลัง
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

บันทึกข้อมูลภาระงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเป็นไปตามภาระงานทั้ง 6 ด้านดังนี้ 

 1. ภาระงานด้านงานสอนและพัฒนานิสิต 
 2. ภาระงานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
 3. ภาระงานด้านการบริการวิชาการ
 4. ภาระงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 5. ภาระงานด้านการบริหารและกรรมการอื่นๆ
 6. ภาระงานด้านที่นอกเหนือจากเกณฑ์ภาระงาน 

เพื่ออำนวยความสะดวก และสอดคล้องกับภาระงานทั้ง 6 ด้าน ในการพัฒนามีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. ระบบลงทะเบียนเรียนและผลการเรียน SUPREME2004 ได้แก่ ข้อมูลตารางสอน
 2. ระบบเค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus) ได้แก่ ข้อมูลการสอน
 3. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(HURIS) ได้แก่ ข้อมูลคำสั่ง
 4. ระบบงานวิจัย (URMS) ได้แก่ ข้อมูลการวิจัย
 5. ระบบ ATutor 

กรณีมีภาระงานนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นระบบมีช่องทางในการจัดเก็บภาระงานงานอื่น ๆ ได้เช่นกัน ด้านการตรวจสอบข้อมูล ระบบมีหน้าจอสำหรับให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานสามารถตรวจสอบ และยืนยันภาระงานที่บุคลากรได้บันทึกไว้ได้ และมีรายงานเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น รายงานภาระงานรายบุคคล รายงานสรุปภาระงานตามหน่วยงาน เป็นต้น

กลุ่มผู้ใช้

บุคลากรสายวิชาการ (คณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์)

งานลาศึกษา/ฝึกอบรม/แพทย์ประจำบ้าน

เก็บข้อมูล ลาศึกษา/ลาฝึกอบรม/ลาแพทย์ประจำบ้าน และทุนต่าง ๆ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีมอดูลรายงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดพิมพ์ข้อมูล เช่น รายงานลาศึกษา รายงานลาฝึกอบรม รายงานลาแพทย์ประจำบ้าน เป็นต้น และมีการเชื่อมโยงกับมอดูลงานภายในระบบ HURIS ได้แก่ งานทะเบียนประวัติ งานคำสั่ง และงานเลื่อนขั้นเงินเดือน

กลุ่มผู้ใช้

กองการเจ้าหน้าที่

แนะนำการใช้งาน

 • รองรับเบราว์เซอร์ Internet Explorer (IE) เท่านั้น
 • หากใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้งานผ่าน SWU VPN
 • การตั้งค่า Compatibility View
 • การตั้งค่า Pop-up

ติดต่อสอบถาม

 • งานยุทธศาสตร์ฯ โทร 15724, 15934
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 15638
 • งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 15634
 • งานสวัสดิการฯ โทร 15633, 15725
 • งานเงินเดือน โทร 15609
 • ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ โทร 15023 หรือ huris@g.swu.ac.th
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top