Search
× Search
image
บริการของสำนักฯ

Digital One Stop Service (D0SS)

จุดบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ลงทะเบียนไว้กับระบบขอรับบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงออนไลน์

ขั้นตอนขอใช้บริการ

สามารถเลือกช่องทางรับบริการได้ดังนี้

  • ประสานมิตร ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5000 ต่อ 15045
  • องครักษ์ ชั้น 3 ห้อง 303 อาคารเรียนรวม โทร 0 2649 5000 ต่อ 21124
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top