web
counter
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม

ระบบสารสนเทศ

  • ชั้น 12-13 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์

เป็นระบบที่จะแสดงหนังสือเวียนทั้งหมด ซึ่งทางหน่วยงานเป็นผู้ส่งผ่านทางระบบ เพื่อเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย โดยจะหนังสือเวียนที่ออกภายในมหาวิทยาลัย และหนังสือเวียนที่ส่งมาจากภายนอกมหาวิทยาลัย

กลุ่มผู้ใช้

นิสิต คณาจารย์ บุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

หน่วยงานเจ้าของระบบ

งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผลการดำเนินงาน

ติดตั้งใช้งานเมื่อปี 2547