web
counter
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-3252

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-3252

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการค...
สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้ "การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กร"
สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้ "การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กร"

สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้ "การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กร"

บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กร" ในโครงการอบรมพัฒนาและปรับปรุงการจัดการสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

เก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3
เก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3

เก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดินทางไปเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

ปฎิทินกิจกรรม


บริการที่น่าสนใจ

เครือข่ายบัวศรี การติดต่อสื่อสาร ห้องเรียน และบริการ ระบบสารสนเทศ
Buasri ID GAFE Mail Computer Lab App Development
I-Pass SWU Mail Teleconference Room Web Hosting
WiSE VoIP Computer Training CMS
VPN     App Access Service
       
ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา สนับสนุนการเรียน ทั่วไป  
Helpdesk ATutor e-Training  
IT Clinic SWU GAFE e-Survey  
  iTunes U SWU Web Directory  

เอกสารเผยแพร่

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560
สำนักคอมพิวเตอร์
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว พ.ศ.2560-2563