ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ปัญหาที่พบบ่อยทำให้ใช้ eduroam ไม่ได้
3 ปัญหาที่พบบ่อยทำให้ใช้ eduroam ไม่ได้

3 ปัญหาที่พบบ่อยทำให้ใช้ eduroam ไม่ได้

3 ปัญหาที่พบบ่อยทำให้ใช้ eduroam ไม่ได้ ปัญหาทุกอย่างจะหมดไป หากปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wise.swu.ac.th หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ เบอร์โทร 02-649-5000 ต่อ 17996

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร

เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฏร์ และวันชาติไทย
เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฏร์ และวันชาติไทย

เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฏร์ และวันชาติไทย

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฏร์ และวันชาติไทย เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตรปฏิทินกิจกรรม


เอกสารเผยแพร่

 
รายงานประจำปี 2562
สำนักคอมพิวเตอร์
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว พ.ศ.2560-2563