web
counter
Syllabus Publisher

เว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม

ระบบสารสนเทศ

  • ชั้น 12-13 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

Syllabus Publisher

เป็นระบบอำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์ในการจัดทำเค้าโครงการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเว็บของมหาวิทยาลัยเผยแพร่แผนการสอนผ่านเว็บไซต์

กลุ่มผู้ใช้

อาจารย์/บุคลากร นิสิต

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

หน่วยงานเจ้าของระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์

ผลการดำเนินงาน

ติดตั้งใช้งานเมื่อปี 2551