web
counter
การจัดการแบบ Lean

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ 

  • ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5000 ต่อ 15071, 17980

 

 

การจัดการแบบ Lean

Lean Management เป็นวิธีการจัดการที่มุ่งลดความสูญเปล่า ซึ่งได้รับการยอมรับกันในระดับโลกว่ามีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ใน การพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


การสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้­การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) โดย ดร.มณิสรา บารมีชัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558