web
counter
วินัยและจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณบุคลากร มศว

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2560 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริการงานบุคคลว่าด้วยจรรยาบรรณให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดี ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นที่ยอมรับยกย่องจากบุคคลทั่วไป จึงได้ออกข้อบังคับโดยมีรายละเอียดสำคัญที่บุคลากรควรรับทราบตามหัวข้อ ดังนี้

  • จรรยาบรรณทั่วไป
  • จรรยาบรรณวิชาชีพ
  • จรรยาบรรณต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ
  • จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
  • จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติหน้าที่ ต่อส่วนงาน และต่อมหาวิทยาลัย
  • จรรยาบรรณต่อประชาชนและต่อสังคม
  • จรรยาบรรณของผู้บริหาร 

     จรรยาบรรณทั่วไป

          (1) ยึดมั่น ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
          (2) ซื่อสัตย์สุจริต
          (3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
          (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การปฏิบัติตามมาตรการใดๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลได้มีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลอื่น ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม
          (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
          (6) ไม่ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองครองธรรมต่อผู้อื่น
          (7) ยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

     จรรยาบรรณวิชาชีพ

          บุคลากรต้องไม่ใช้วิชาชีพเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนหรือผู้อื่น  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไว้ บุคลากรต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ได้ถูกกำหนดไว้นั้นด้วย

     จรรยาบรรณต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ

          (1) ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของผู้เรียนและผู้รับบริการ
          (2) ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนต่อผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถ
          (3) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ
          (4) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ อันได้มาเนื่องจากการปฏิบัติงานของตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือเป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาต
          (5) ไม่ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้เรียนซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมถึงไม่แสดงท่าทีที่ส่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางกายหรือทางวาจา

     จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

          (1) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
          (2) ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรม
          (3) ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งละเว้นการใช้กิริยา ก้าวร้าว ส่อเสียด หยาบคาย ไม่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงงานของผู้อื่นโดยมิชอบ
          (4) ไม่กระทำหรือแสดงท่าทีที่ส่อถึงล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางกายหรือทางวาจา

     จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติหน้าที่ ต่อส่วนงาน และต่อมหาวิทยาลัย

          (1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
          (2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
          (3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ อุทิศตนเพื่อมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคุณภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
          (4) ตรงต่อเวลา ใช้เวลาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
          (5) ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
          (6) ใช้ทรัพย์สินของส่วนงานและของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
          (7) รักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
          (8) ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

     จรรยาบรรณต่อประชาชนและต่อสังคม

          (1) ประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป
          (2) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีของสังคม
          (3) ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้ที่มาติดต่อการงานหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่การงานนั้น หากปรากฏในภายหลังว่ามีการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หา ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วตามวิสัยและพฤติการณ์ในขณะนั้น เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป

     จรรยาบรรณของผู้บริหาร

          (1) ยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
          (2) รักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ยึดมั่นในความเป็นธรรม
          (3) คุ้มครองความมีเสรีภาพทางวิชาการควบคู่กับความรับผิดชอบบุคลากร
          (4) สนับสนุนความเสมอภาคในทางการศึกษาของประชาชน
          (5) สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบุคลากรและผู้เรียน
          (6) ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำผิดจรรยาบรรณหรือการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากร